Telelääketiede tarkoittaa informaatioteknologian välityksellä tapahtuvaa hoitoa tai terveyspalveluita. Amerikassa kiinnostus telelääketieteen palveluja kohtaan on kasvanut. American Wellin teettämä vuoden 2017 kuluttajatutkimus käsitti yli 4000 aikuista amerikkalaista, ja sen tulokset ovat yleistettävissä amerikkalaiseen aikuisväestöön. Tutkimuksessa kävi ilmi, että nykyisellään kuluttajien hoitoon hakeutuminen viivästyy, ja videotapaamiset voisivat olla yksi ratkaisu siihen. Kuluttajat ovatkin halukkaita tapaamaan lääkäriä joka tarjoaa videotapaamisia, eli etälääkäriä, ja näkevät useita eri käyttötarkoituksia telelääketieteelle.

Yksi lääkärissä käynti vie amerikkalaiselta yli kaksi tuntia

Jopa 67% kuluttajista kertoo hoitoon hakeutumisen viivästymisestä terveysongelman yhteydessä. Syitä viivästykseen on erilaisia. Osa koki hoitoon hakeutumisen liian kalliiksi. Osassa tapauksista hoitajalle tai lääkärille pääsyssä kesti liian pitkään. Osa ajatteli, että ongelma korjaantuisi itsestään, ja osa oli liian kiireisiä. Näihin esteisiin telelääketieteestä voisi olla apua. Amerikkalaisessa kaupungissa kestää keskimäärin 18,4 päivää ajanvarauksesta lääkärille pääsemiseen, ja keskimääräinen lääkärikäynti kestää 121 minuuttia matkat mukaanlukien. Vertailun vuoksi erään tutkimuksen mukaan keskiverto videovastaanoottopotilas käyttää 5 minuuttia odottamiseen ja 8-10 minuuttia lääkärin tapaamiseen. Lähes kolmannes niistä joilla hoitoon hakeutuminen oli viivästynyt kärsi vakavista terveysongelmista.

Amerikkalaiset kuluttajat ovat selvästi kiinnostuneita telelääketieteen palveluista. 20 % kuluttajista olisi halukkaita vaihtamaan videopalveluita tarjoavaan omalääkäriin, jos sellainen löytyisi heidän asuinalueeltaan. 65 % heistä joilla on omalääkäri, olisi halukkaita tapaamaan tätä videon välityksellä. Telelääketiede on erityisen suosittua alle 18-vuotiaiden lasten vanhempien keskuudessa, sillä heistä 74% olisi halukkaita tapaamaan lääkäriä videovälitteisesti. Videoyhteys lääkäriin koettiin kiinnostavampana vaihtoehtona kuin puhelin- tai sähköpostiyhteys.

79% omaisiaan hoitavista koki telelääketieteen hyödylliseksi

Telelääketieteeseen satsaaminen on kannattavaa lääkäripalveluiden tarjoajille. Siten he voivat säilyttää entiset asiakkaansa ja saada uusia. Videotapaamisia tarjoamalla voidaan välttää kalliita ensiapukäyntejä, käyttää edullisempia ratkaisuja ja saavuttaa suurempi potilastyytyväisyys.

Potilaat hyötyvät telelääketieteen ratkaisuista monin tavoin. Kroonisia sairauksia voidaan hoitaa kotoa käsin ja pienemmin kustannuksin. Sitoutuminen lääkärin ohjeiden noudattamiseen voi olla helpompaa videotapaamisten avulla. Sairaalahoidon jälkeiset seurantatapaamiset videon välityksellä mahdollistavat kysymysten esittämisen ja hallinnantunteen oman jälkihoidon suhteen. Lääkärikäynnit eivät enää tarkoita istumista odotushuoneessa, vaan yhteyden lääkäriin saa vaikka työpaikalta. Työnantajakin hyötyy tilanteesta, kun lääkärin tapaaminen ei enää tarkoita kesken työpäivän tapahtuvaa poissaoloa siirtymisineen. Telelääketiede tarjoaa myös uusia joustavia keinoja huolehtia ikääntyvistä läheisistä.

Kuluttajat olisivat halukkaita hyödyntämään telelääketiedettä monenlaisiin tarkoituksiin. 60% heistä jotka ilmoittivat olevansa halukkaita tapaamaan lääkäriä videoyhteydellä ilmoittivat että hyödyntäisivät sitä nimenomaan kroonisten sairauksien seurantakäynteihin. 52% olisi suostuvaisia leikkauksenjälkeiseen hoitoon videoyhteydellä. Monet käyttäisivät videoyhteyttä rutiiniasioiden hoitamiseen. Reseptien uusimiseen sitä käyttäisivät 78% ja ehkäisystä huolehtimiseen 33%. Omaistaan hoitavista 79% koki, että videoyhteys voisi olla hyödyllinen omaisen hoitamisessa. Jos hoitoa tarvittaisi keskellä yötä, 20% amerikkalaisista ottaisi mieluiten videoyhteyden lääkäriin. Näin voitaisi välttyä kalliilta ensiapukäynniltä ja tuntien odotushuoneessa istumiselta.

Lähde: American Well. Telehealth Index: 2017 Consumer Survey