1. Jäsenyys

Jäsenyys on voimassa Jäsensopimuksessa sovituin ehdoin joko toistaiseksi tai määräajan. Määräaikainen jäsenyys on voimassa vähintään tilauksen yhteydessä voimaan tulevan jäsensopimukseen kirjatun sitoutumisajan. Sitoutumisajan päätyttyä jäsenyys jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, ellei jäsen erikseen päätä jäsenyyttä kohdan 4 ehtojen mukaisesti. Kertamaksu-jäsenyydet ovat voimassa tilauksen yhteydessä mainitun jakson ajan ja sopimus katkeaa automaattisesti maksetun ajan loppuun.

Jäseniksi voidaan hyväksyä vain täysi-ikäiset henkilöt ja jäsenyys on henkilökohtainen. Edellisestä poiketen myös huoltaja voi solmia Jäsensopimuksen Medics24:n kanssa alaikäisen puolesta, jolloin jäsensopimuksen tehnyt huoltaja vastaa viime kädessä jäsensopimukseen perustuvista maksuvelvoitteista.

Määräaikaisen jäsensopimuksen omaava jäsen voi muuttaa jäsenyystyyppinsä alemmalle tasolle vasta jäsensopimukseen kirjatun sitoutumisajan jälkeen. Jäsensopimuksen voi milloin tahansa kuitenkin päivittää ylempään tasoon. Jäsenyystyyppiä muutettaessa jäsen hyväksyy kirjallisesti aina uuden jäsenyystyypin mukaisen kuukausimaksun ja on velvollinen suorittamaan mahdollisen rahallisen erotuksen jäsenyystyypin muutoksesta lukien.

2. Jäsenmaksut

Jäsenen tai muun henkilön, joka jäsensopimuksessa on sitoutunut vastaamaan jäsenen jäsenmaksuista tai muista maksuista (esim. huoltaja), on hoidettava jäsen- ja muut mahdolliset maksut Medics24:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Jäsenyys vaatii maksu- tai luottokortin liittämisen palveluun. Jäsenmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä määräytyy kulloisenkin jäsenpalvelun käyttöönoton mukaan ja se veloitetaan suoraan jäsenen maksu- tai luottokortilta.

Jäsensopimukseen perustuvia jäsenmaksuja ei voida yksipuolisesti korottaa määräaikaiseen jäsensopimukseen merkittynä sitoutumisaikana tai toistaiseksi voimassa olevan mutta irtisanotun jäsensopimuksen irtisanomisaikana, lukuun ottamatta tilanteita jossa jäsenen alennukseen oikeuttava peruste lakkaa.

Mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti, on jäsen velvollinen maksamaan myöhästyneille jäsenmaksuille viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan. Lisäksi Medics24 voi periä jäseneltä myöhästyneiden jäsenmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut. Medics24 siirtää laiminlyötyjen jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli Jäsen on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen jäsenmaksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita. Jos jäsen kuitenkin tästä huolimatta tekee maksusuorituksia suoraan Medics24:lle, voi Medics24 kohdistaa nämä suoritukset johonkin jäsenen toiseen, ei perinnässä olevaan jäsenmaksuun.

Medics24:llä on oikeus katkaista palvelu 14 pv eräpäivästä lukien maksun laiminlyönnin johdosta ja jäsen on velvollinen palauttamaan jäsenyyteen mahdollisesti liitetyt apuvälineet 14 vrk sisällä Medics24:n toimipisteelle.

3. Jäsenen tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely

Jäsensopimuksen allekirjoittamalla jäsen hyväksyy sen, että Medics24 voi lähettää jäsenilleen tietoa jäseneduistaan, palveluistaan ja tarjouksista jäsenen ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Jäsen voi milloin tahansa kieltää Medics24:n markkinointiviestien lähettämisen.

Jäsen antaa suostumuksensa siihen, että Medics24 voi tallentaa jäsenen hyvinvointi- ja terveystietoja, mikä mahdollistaa jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden seurannan. Jäsenellä on aina oikeus tutustua tallennettuihin hyvinvointitietoihin sekä vaatia niiden poistamista. Saatuaan Jäseneltä pyynnön tietojen poistamisesta, tiedot poistetaan 5 arkipäivän kuluessa. Varsinaisten potilastietojen käsittely on määritelty Medics24-palvelun käyttöehdoissa.

4. Jäsensopimuksen päättäminen tai sopimusehtojen yksipuolinen muuttaminen

Jäsenen nimenomaisesta ilmoituksesta määräaikainen jäsensopimus voidaan sopia päättyväksi jäsensopimukseen merkityn sitoutumisajan päättyessä. Ellei jäsen nimenomaisesti ilmoita toiveesta päättää määräaikainen jäsensopimus sitoutumisajan päättyessä, jatkuu jäsensopimus automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana irtisanomisajan ollessa yksi (1) kuukausi. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti tai verkkopalvelun oman tilin kautta.

Irtisanottaessa jäsensopimus on jäsenellä oikeus käyttää Medics24:n palveluita jäsensopimuksen mukaisesti jäsensopimuksen voimassaoloajan loppuun ja suorittamaan jäsenmaksut vähintään jäsensopimuksen voimassaoloajalta.

Medics24:llä on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan, tuote- ja palvelutarjontaa, jäsenmaksuja, palveluaikoja sekä ehtoja. Jos muutosten oletetaan olevan jäsenelle epäsuotuisia, jäsentä tiedotetaan muutoksista viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa ja jäsenellä on halutessaan mahdollisuus irtisanoa palvelu irtisanomisajan puitteissa.

Medics24:llä on oikeus lukita jäsenyys tietyksi aikaa tai purkaa jäsensopimus päättymään välittömästi, jos jäsen selvästi rikkoo jäsensopimuksen ehtoja tai Medics24:n muuta ohjeistusta.

5. Maksupalvelutarjoaja

Jäsenpalveluiden maksaminen tapahtuu korttimaksuna Stripe-maksupalvelun avulla. Maksaessasi hyväksyt Stripe-maksupalvelun sopimusehdot. Sopimusehdot ovat luettavissa osoitteessa https://stripe.com/fi/legal.